سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان میرجاوه گفت: با افزایش فعالیت بیمارستان دارالشفاء میرجاوه اعزام بیماران از این شهرستان به مراکز درمانی و بیمارستانی شهر زاهدان به نصف کاهش پیدا کرده است.