مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با بیان اینکه کارگران و کارفرمایان با همکاری و تعامل با یکدیگر در خط مقدم جبهه کار و تولید به استقلال اقتصادی می اندیشند گفت: پویایی صنعت وابسته به تعامل مناسب کارگر و کارفرما است.