استاندار لرستان گفت: برخی مراکز ترک اعتیاد تنها با اهداف اقتصادی ایجاد شده اند که عملکرد آنان موفقیتی برای مراجعه کنندگان و جامعه نخواهد داشت.