مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران گفت: امید داریم حضور بیشتر گردشگران چینی را در ایران شاهد باشیم.

<p

سهم ما از حضور گردشگران چینی در ایران کمتر از حد انتظار است

مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران گفت: امید داریم حضور بیشتر گردشگران چینی را در ایران شاهد باشیم.

مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران با قول مساعد برای پیگیری این موضوع تاکید کرد در کنار بخش خصوص برای تکمیل زیرساخت‌ها و فرهنگ‌سازی حضور گردشگران چینی در استان تهران تلاش صورت خواهد گرفت.