مدیر شرکت تعاونی کشاورزی تاک سبز طبیعت رودان گفت: برای نخستین بار در هرمزگان به صورت آزمایشی از گیاه لِمون گِراس در شهرستان رودان روغن گیری شد.