وینگر پدیده مشهد در یک قدمی بازگشت به ذوب آهن قرار دارد.