مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه گفت: حقوق آبان ماه را تا پایان هفته پرداخت خواهیم کرد؛ جوانان بیکار در منطقه هفت تپه یک فرصت هستند که اگر به آنان رسیدگی نشود به تهدید تبدیل خواهند شد.