دادستان استان‌خوزستان در چهارمین نشست پیگیری حل مشکلات شرکت نیشکر هفت تپه، گفت: خط قرمز ما حقوق کارگران است و معیشت آنها برای ما اولویت دارد. معاندان دوست ندارن آرامش به هفت تپه باز گردد و تولید آغاز شود.