معاون سیاسی نهاد ریاست جمهوری تقویت نگاه به داخل و جذب سرمایه و تکنولوژی داخلی در کنار توجه به جوانان را پیش‌زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و یادآور شد، تحقق اقتصاد مقاومتی باعث افزایش استقلال و عزت عمومی ایران در سطح جهان است.